دیشب کودک کاری در کوت عبدالله اهواز در کنار خیابان و در کنار زباله ها جان داد یک ماشین او را زیر گرفت. ?اشک باید که به...