سیاست

یادمان رفیق عبّاس مِفتاحی

تقدیم به جانْ فدا رفیق عبّاس مِفتاحی راه می اُفتم : در گرته هایِ خون تا طعمِ کوچه با ابعادِ نور راه می اُفتم : تا اشکالِ سنگ با رویشِ اقاقیا و نرگس در جمعِ فُصول آی ... آهسته قدم بَردار ای نُطفه یِ ناپَسند ای فانوسِ بی تکرار مگر فراموش کرده ای ؟ که خیابان و شالیزار بر...

تقدیم به جانْ فدا رفیق امیر پرویز پویان

تقدیم به جانْ فدا (رفیق امیر پرویز پویان) بگذارید برگردم: برایِ ناتمامِ خاطرات برایِ پرواز و برایِ ابدیتِ یک بوسه و کوچه ای فراموشْ شده در انتهایِ پاییزْ گونِ حافظه بگذارید برگردم ... بگذارید بالْ نوازِ فرشته گان بر غریبْ گسترِ کهنْ سالِ سرزمین اَم بتابد و من، از...

گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۰ بهمن

گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۰ بهمن https://soundcloud.com/radio-pishgam سرفصلها: ـ واکسن معتبر، رایگان و همگانی حق مسلم مردم ـ تشدید تضاد در هِرَم قدرت و گسترش جنبش توده ای ـ خروج ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور ـ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار، دستکم ۶۰ حرکت اعتراضی طی ۵...

سیاست دولت ها و زندگی مردم

چندی است که در این شرایط کرونایی و سکونت در منزل و قرنطینه و این حرفها سعی می کنم خودم رو قضاوت کنم و یا شاید در بعضی موارد خودم رو محاکمه کنم. این موضوع رو از کتاب شاهزاده کوچک بیاد دارم که سخت ترین کار محاکمه کردن خود است. امروز محاکمه من با کلمات شروع میشه، چند...

سیاست دولت ها و زندگی مردم

چندی است که در این شرایط کرونایی و سکونت در منزل و قرنطینه و این حرفها سعی می کنم خودم رو قضاوت کنم و یا شاید در بعضی...

تعریف سیاست 

تعریف سیاست 

  تعریف سیاست  شخصی به چرچیل گفت سیاست را می توانی تعریف کنی؟ چرچیل گفت سیاست تعریف کردنی نیست. آن شخص بر خواسته خود...

read more

Pin It on Pinterest