تجمع کارگران ھپکو اراک در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و روشن نبودن وضعیت شغلی!