گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۴ خرداد
https://soundcloud.com/radio-pishgam
سرفصلها:
ـ مسائل اصلی یا پرانتزها؟
ـ اپیزود سوم جنتی شو؛ خالی بندی و حقه بازی
ـ آتش سوزیها و مسئول آن
ـ دستکم ۳۳ حرکت اعتراضی طی ۵ روز

https://www.balatarin.com/permlink/2021/6/3/5589185

1. گفتار هفتگی مهدی سامع - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ Play