گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۰ بهمن
سرفصلها:
ـ واکسن معتبر، رایگان و همگانی حق مسلم مردم
ـ تشدید تضاد در هِرَم قدرت و گسترش جنبش توده ای
ـ خروج ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور
ـ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار، دستکم ۶۰ حرکت اعتراضی طی ۵ روز