به روایت تصویر

پنجاه و نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹