۲ ماه از بازداشت پسر کرجی گذشت و هنوز هیچ خبری از او در دست نیست.
پسر کرجی برای دفاع از حقوق هموطنان سوختبر، فریاد زد. ما هم فریاد آزادی او شویم و اجازه ندهیم جمهوری اسلامی در سکوت خبری او را شکنجه دهد.