پخش اعلامیه در اعتراض به احکام ضدبشری و قرون وسطایی اعدام برای مبارزان راه آزادی

مردم ایران باید به هوش باشند و نگذارند که این سیستم تبهکار بهترین فرزندان این مملکت را قربانی کند.