همایش پنجاهمین سالگشت بنیان گذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پخش زنده از شبکه زوم
یکشنبه ۱۹ بهمن/ ۷ فوریه ۲۰۲۱ ساعت ۱۶