سعید ارجمند دشتکی که زیر شکنجه ی جنایتکاران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناچار به شهادت دروغ علیه نوید افکاری شده بود و این شهادت به عنوان دلیل اصلی محکومیت نوید افکاری و برادرانش مورد استفاده ی دادگاه رژیم قرار گرفت، پس از آزادی موقت، در سندی رسمی گواهی داده که هرچه علیه نوید افکاری گفته زیر شکنجه و نادرست بوده است.

متن گواهی رسمی سعید ارجمند دشتکی در دفتر اسناد رسمی ۲۴۰ شیراز:
«در صحت و سلامت کامل عقلی و با تکیه بر وجدان و شرف و امنیت قضایی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند والله بالله تالله سوگند یاد می‌کنم که اینجانب از هیچ عمل مجرمانه‌ای توسط آقای نوید افکاری فرزند حسین مطلع نمی‌باشم و در بدو بازداشتم توسط ضابطین دادگستری به کرات این بی‌اطلاعی را بیان نمودم، اما با اکراه و فشار و ترس مرا به تقریر کذبیاتی وادار نمودند که به هیچ عنوان مورد تایید بنده نیست و صحت ندارد».