کتاب: نان و گل های سرخ
موضوع: مبارزه ی کارگران آمریکا ( از 1865 تا 1915)
نویسنده: میلتون ملتزِر
ترجمه: کیومرث پریانی (بازنویسی ع.پاشایی)
انتشارات: مازیار (1379)

این کتاب، شرح به هم پیوسته ی مبارزات کارگران مقیم آمریکا از سال (1865 تا 1915) می باشد، که برای کسب کرامت انسانی، و یک زندگی مطبوع و متعادل، به پا خواسته، و تا سرحد جان، در اعتلای حقوق اجتماعی و سیاسی شان، کوشا بوده اند.
نویسنده (میلتون ملتزر) با بررسی و بهره گیری از اسناد و مدارک فعالین کارگری، توانسته است، که حوادث جاری در کارگاه ها و کارخانه های مختلف و متفاوت آمریکا را، به صفحات کاغذ، منتقل کند، و نتیجتاً، نوع رنج، و نحوه ی تشکیل و تکامل اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری را، برای افکار عمومی، و خصوصاً، طبقه ی پرولتاریا، به منظر نمایش بگذارد.
با اندکی تأمل و تحمل می توان از ساختارها و فهرست مطالب کتاب، این گونه استنباط کرد، که خوانش و تجربه ی کتاب (نان و گل های سرخ) دریچه ای رو به شهود و شنود تاریخ است، که در راستای استرداد، و شفاف سازی حقوق صنفی کارگران، قدم برداشته، و انسان برابر را، به اذهان عمومی، آموزش و تذکر می دهد.
کن لوچ، کارگردان مشهور انگلیسی تبار، بر اساس فیلم نامه ی پاول لاورتی، از کتاب نان و گل های سرخ، فیلمی به همین نام ساخته است، که درفستیوال سال 2000 کن، با استقبال چشم نوازی، از سوی مخاطبان، و برابر طلبان، روبه رو شد.

معرفی و گردآورنده ی مطالب: امید آدینه