– حکم دادگاه بلژیک برای اسدالله اسدی و سه همدست تروریست اش
محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران:
دادگاه آنتورپ از ساعت۹:۲۰ قرائت حکم را که بسیار مفصل است آغاز کرده است.
حکم تصریح می‌کند اقدامات اسدی در چارچوب دیپلماتیک نیست و مشمول مصونیت دیپلماتیک نمی‌شود.
حکم دادگاه ادعای دو مزدور بمبگذار مبنی بر بی‌اطلاعی از بمب را رد کرد.
حکم دادگاه: بمبی که قرار بود در ویلپنت منفجر شود در ایران مورد آزمایش قرار گرفته است. این بمب نیرومند با چمدان دیپلماتیک توسط اسدی از تهران به وین منتقل شده است.
در آلمان هم یک پرونده به موازات بلژیک علیه اسدی در جریان است.
حکم دادگاه تا همین جا نشان می‌دهد که ماشین دیپلماتیک رژیم در خدمت تروریسم است.
حکم دادگاه تصریح می‌کند که هدف اسدی کشتار بوده است. افراد بمبگذار از هدف کشتار مطلع بوده‌اند.
دادگاه‌آنتورپ
سیمای آزادی