چهل و هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

امروز پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه چهل و ششمین روز خود را پشت سر گذاشت