کو کار ثابت تو میتوانی با 60 کیلو وزن باری 100کیلویی را به مدت 7 ساعت تو کوه حمل کنی !!
سجاد شركت كنندە خرم ابادی در برنامە عصر جدید…
روایتی از زندگی تلخ فرهاد كولبر مر

یوانی

كولبرانی كە جان دادند برای لقمەای نان