گرافیتی در خیابان های تهران با محوریت قتل ناموسی و خشونت علیە زنان زیر سایە نظام آخوندی جمهوری اسلامی