این فیلم صحنه های دلخراش دارد لطفا توجه بفرماییید کودکان و افرادی که ناراحتی قلبی ندارند لطفانگاه نکنند .