پیامی که در فضای مجازی دست بدست می شود

خطاب به مزدوران ولی فقیه : بترسید بترسید ما همه با هم هستیم
چهل و یک سال ظلم و فشار و فقر و سکوت بس است.