فدایی با صدای رفیق فدایی حمید اشرف
به یاد رفقای حماسه سیاهکل ستار گان سرخ آسمان انقلاب ایران نوزده بهمن سالروز حماسه سیاهکل و بنیانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران است و در این روز یک دسته از چریکهای فدایی خلق به فرماندهی رفیق علی اکبر صفایی فراهانی به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل حمله کردند. رژیم پهلوی با تمام قوا به مقابله با آنها برخاست و تمام منطقه را محاصره کرد. در نتیجه دو نفر از چریکها در نبردی نابرابر کشته شدند و مابقی دستگیر و پس از شکنجه های بسیار در بیدادگاههای نظامی محاکمه و در اسفند همان سال به جوجه اعدام سپرده شدند. ویژگی بزرگ این حمله و دسته کوچک در آن است که جزیره آرامش گورستانی که شاه با همدستی سازمانهای اطلاعاتی بیگانگان و تحت حمایت مستقیم آمریکا در ایران حاکم کرده بود برهم ریخت و اثبات شد که استبداد پهلوی در برابر تهاجم و قدرت فرزندان بپا خاسته مردم ایران آسیب پذیر است. تبلیغات رژیم شاه در شکست ناپذیر بودن قدرت اش با به رخ کشیدن قدرت سازمانهای پلیسی و سرکوب گسترده اش در برابر شجاعت و استواری جوانان دلیر مردم ایران همچون ببر کاغذی بیش نیست.