لُر، بزرگ ترین قومِ ایران و جهان با بیشترین گونه هاى نژادی:
لُر بَختیاری…
لُر لرستانى…
لُر بویراحمدی…
لُر لَك…
لُر بوشهری…
(بهشهری، خشت و کمارجی، برازجونی، دشتستانی، گورکی و میلاتونی مامصالحی …)
لُر مَمسَنی…
لُر همدانی: (نهاوندی، ملایری، قهاوندی و …)
لُر کرمانشاهی: (سر پل ذهابی، جوانرودی، کامیارانی، اسلام ابادی)
لُر ایلامی: (جایی که قصرشیرینی و ایوانی و دره شهری و دهلرانی و لوماری و مهرانی و چنگوله ای اند.)
لُر شیرازی: (با اصالت زندیه، نوبندگان، شولی و خلاری، مردشتی و اردکانی، کهمره ای، سیف ابادی و فراشبندی و …)
لُر ایزدی: مقیم عراق، البته خاک آنها زمانی جزوه قلمرو ایران بود (ملقب ب ایزدیان ذرتشتی ایران، همانان که تمام جهان اسلام به دید دیگر به انها مینگرند نه انگار که انسانند و در حال حاضر زیر ظلم ستم داعش تازه مسلمان میباشند، همانهایی که زنان دختران و جوانانشان را مسلمانان داعشی در میادین شهر های عراق به عنوان برده میفروشند.)
لُر خوزستان…
کدامین تبار، این همه گوناگون از نژاد است؟
قومی که در تمامیِ رويدادهاى تاریخ حضور داشته است.
تنها قومی که توانست بابل را به مدت ٦ قرن فتح کند.
قومی که در كوههاى بختيارى دو زخمِ کاری به اسکندر ِجهانگشا وارد کرد و باج و خراج از او سِتاند.
قومی که ١٢ هزار گاردِ جاویدانِ هخامنشی بودند و سپاهِ قدرتمندِ ایران را تشکیل می دادند.
آری قومِ کاسی (لُر) متمدن ترین قومِ جهان.
اتابکانِ (لُرستان) ٥٣٠ سال حکومتِ بی وقفه بر ایران داشتند.
سپاهِ یِکّه تاز ِ نادرشاهِ افشار و فاتحانِ قندهار از قومِ دلیر ِمن بودند.
قیامِ بابکِ خرّمدین و سرخ جامگان مدیونِ قومِ من است.
پادشاهانِ من کوروش ها و کریم خان ها هستند.
سردارانِ من آریوبرزن ها و لطفعلی خان ها هستند.
شیرزنانِ قومِ من پروشات ها هستند، که اولین فرمانده ى نیرویِ دریاییِ ایران در دورانِ پرشكوهِ هخامنشی.
قدم خیرها هستند رهبر مبارزانِ با انگلیس.
قومِ من چنگیزها و تیمورها را رانده اند.
قوم من بود که در تنگ تامرادی ارتش تا بن دندان مسلح رضاخان میرپنج رابه زانو درآورد.
آنهم در جنگی نابرابر که ارتش رضاخان با پیشیبانی توپخانه سنگین و نیروی هوایی در مقابل سلاح سبک برنوی قوم من تا آخرین نفر کشته شدند.
قوم من شیرزنی بنام بی بی مریم داشت، که فرماندهی سواران متحد بختیاری و بهمئی و بویراحمد و ممسنی را داشت،
و به همراه برادرش سردار اسد تهران را فتح و از شر حکومت دیکتاتوری آقامحمد قاجار نجات داد.
بی بی مریم بود که در جریان جنگ جهانی اول سفیر آلمان را از دست انگلیس و آمریکا در خانه شخصی خود چند ماه پناه داد و او را از راه عراق به آلمان فرستاد،
تا امپراطور آلمان نشان مدال شجاعت به او بدهد.
نشانی که به غیر از بی مریم هرگز به کسی داده نشد.
و بعد از آن بود که رایش سوم امپراطور آلمان اعلام کرد که لرها با آلمانها از یک نژاد هستند.
و از آن موقع بر سر زبانهأ افتاد و حالا ایرانیها همه جا پوزش را میدهند و نمیدانند اگر شیرزن قوم من نبود،
ادعای هم نژادی با آلمان هم نبود.
قوم من بود که مردی بنام رکل به رضاخان گفت اگر میخواهی با تو صلح کنم باید دخترت را به عقد پسرم در بیاوری.
قوم من بود که اعلام کرد اگر عقاب هم بخواهد از آسمان کوههای زاگرس و حتی کشور من، بگذرد باید پرهایش را باج بدهد.
قومِ من لُر است بی غَلّ و غَش و دست نخورده.
سرزمینِ من، مَهدِ آهنِ جهان است.
پایتختِ پُل های تاریخیِ جهان.
(آرى با افتخار به این لقب میبالم، چون من لُرَم…)
لر را بیشتر بشناسند
لر، اصیل ترین طایفه ی پارس.
قبل از ورود آریایی ها حکومت ایلام و تمدن ایلام در سرزمین لرها بوده است.
کوروش بزرگ زاده ی انزان(ایذه) بزرگترین شاه جهان و نماد ایران و فخر بشر.
منشورش نخستین منشور حقوق بشر است که همه را آزادی هدیه میدهد.
نهاوند تا دماوند نخستین سکونتگاه پارسیان در ایران بوده اند.
جز لر چه کسی معنی واژه های (نها) و (دما) را میداند؟(وند) بیشترین کاربردش در میان لرهاست.
بهاروند، دریکوند (خزانه داران هخامنشیان.
سکه طلای داریوش را دریک میگویند.
غار کلماکره با شهرت جهانی اش در منطقه ی طایفه ی دریکوند بزرگترین خزانه ی سلطنتی دنیا) طوايف لرستان همه وند دارند.
“نها” یعنی جلو
“دما” یعنی پشت سر
اینها را فقط لرها بکار میبرند.
کوروش و داریوش خود را با (ایما) و (هدم) معرفی میکنند که لرها هم دقیقا این واژه ها را بکار میبرند.
زبان پارسی پهلوی همان زبان ساسانیان هنوز در لرستان نمود دارد.
اسپید
اشکفت
اشکار و …
اوستای زرتشت واژگانش را لرها خوب میدانند
ایواره
آن
آگر و …
فردوسی در شاهنامه واژگانی دارد که فقط لرها هنوز بر زبان می رانند…
منبع: انجمن لرستانی های جهان