سرود لری «سرمایه‌دار»

«ایما کارگر زحمت‌کشیم
یه مشتی بیکار، سختی می‌کشیم
دشمن ایما سرمایه‌داره
هرچی که داره ز کارگره

اما کارگر، هیچی ناره»