تعریف جدید یونسکو از سواد

سعدی در گلستان می گوید:
“دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد”.

حالا یونسکو هم در جدیدترین تعریفش از سواد همان حرف سعدی را زده است.

مفهوم سواد در قرن گذشته، تغییرات بسیاری کرده است و چهارمین تعریف سواد که توسط یونسکو به صورت رسمی اعلام شده است، به طور خلاصه این تعریف است، “باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ها و دانسته‌های خود تغییری در زندگی خود ایجاد کند”.

با تعریف جدیدی که یونسکو ارایه داده باسوادی، توانایی «تغییر» (Change) است و باسواد کسی است که بتواند با آموخته‌هایش، تغییری در زندگی خود ایجاد کند.