تجمع کارگزاران قراردادی مخابرات روستائی مقابل ساختمان مجلس نظام در اعتراض به ابلاغ نشدن حکم کارگزینی و عدم پرداخت حقوق و مزایای رفاهی برابر با کارمندان