تجمع نیروهای اخراجی شرکت مپنا پالایشگاه بید بلند ۲ بهبهان که سه ماه است که جلوی درب پالایشگاه، فرمانداری و دفتر نماینده یهبهان تجمع اعتراضی خود را برگزار می کنند و با وجود وعده های زیاد مسئولین مربوطه اهنوز حمایتی جدی از آنان نشده است / یکشنبه ۱۱ آبان ۹۹