تجمع دانشجویان در محیط تعطیل دانشگاه تهران
اعتراض به دستگیری دانشجویان و سرکوب واختناق