تجمع ایرانیهای مقیم آلمان در شهر کلن برای ابراز همبستگی با کارگران هفت تپه