تجمع اعتراضی گروهی کارگران خط و ابنیه راه آهن لرستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود، در مقابل ساختمان اداره کل راه آهن این استان.یکشنبه ۲۰ مهرماه ۹۹