۱۱ مرداد تجمع کارکنان کاشی اصفهان برای چندمین بار مقابل درب کارخانه به علت عدم پرداخت حق سنوات

تجمعات پراکنده چاره ساز نیست بایستی تجمعات به صورت یکپارچه و متحد برگزار شود آنهم برای سرنگونی نظام