صبح امروز تعدادی از پرستاران و کادرهای درمانی قراردادی در تهران در مقابل ساختمان وزارت بهداشت در اعتراض به حقوق معوقه و عدم استخدام رسمی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.  ‌‌یکی از معترضین گفت: بخاطر بکارگیری پیمانکارانی که تجربه‌ای در موضوعات درمانی ندارند، متخصصین درمانی مثل پرستاران و بهیاران به صورت روزمزد و قراردادی بکار گرفته می شوند.  ‌‌وی افزود: نداشتن حق بیمه و سنوات، تبعیض حقوق پرسنل پیمانکار و استخدامی و… باعث شده که زندگی کردن روزمره برای ما سخت شود و هر روز این استرس را داشته باشیم که اخراج می‌شویم. ما به این وضعیت اعتراض داریم و تا برآورده شدن مطالباتمان دست از اعتراض برنمی‌داریم.  ‌‌یک پرستار دیگر گفت: مدت ۳ماه است که به‌ خاطر کرونا در بیمارستان ۲۴ساعته حضور داریم. ولی حق سختی کار و حق سنوات و اضافه کاری که به ما نمی‌دهند جای خود، حتی حقوق معوقه‌مان را هم نداده‌اند. ما در این بحران و گرانی و بیماری چطور زندگی کنیم؟