تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستانهای مشهد مقابل استانداری خراسان رضوی در اعتراض به تبعیض در پرداخت کارانه‌ها و عدم‌اجرای قوانین پرستاری