به مناسبت زاد روز صمد بهرنگی
اینجا هنوز کودکان کار می کنند!
بیوگرافیِ مختصری از صمد بهرنگی