آیا جامعه کارگری پالایشگاه آبادان هیچ فریادرسی ندارد؟؟
پیام از نمایندگان کارگران پایپینگ پروژه‌ای:
عقل‌مان اجازه نمی‌دهد به ظلم سر خم کنیم!

بیست و چهارمین روز اعتراض سراسری به ظلم کارفرمایان در روز سوم شهریور ماه همچنان پا برجا و استوار به پیش می‌رود.
هیچ لوله‌ای جوش نخواهد خورد، هیچ داربستی علم نخواهد گردید تا ما نخواهیم.