بهبهان
بیشتر مردم به سختی زندگی را اداره می کنند . صد تا و دویست تا که نیستند که بتوان کمک کرد. بیشتر مردم باسیلی صورت سرخ می کنند .

یاد بگیریم مشکل را ریشه ای حل کنیم و همه میدانیم مشکل کجاست