اعتصاب مبارزه ای بدون هزینه و با تاثیرگذاری بسیار زیاد است. جمهوری اسلامی ثابت کرده که ضدمنافع ملی ایران است و بدلیل فساد توان حل هیچ‌یک از مشکلات کشور را ندارد.

اعتصاب سراسری باعث فلج شدن جمهوری اسلامی و مقدمه سرنگونی این رژیم خواهد بود. وعده دروغ و تهدید و منفی بافی مخبرین دیگر اثر ندارد. همه وارد فاز اعتصاب و توقف چرخهای حرکت نظام فاسد می شویم.