اعتراض مردم روستای بستان رود شرف خرم آباد

خرم آباد: مردم روستاهای «بستانرود شرف» جلوی در استانداری شهرستان خرم آباد تجمع کردند و خواهان آزادی تعداد زیادی از روستائیان و کشاورزان منطقه شدند که حدود یکماه است بیگناه دستگیر و در زندان مرکزی خرم آباد هستند.