روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹،

گروهی از بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز در اعتراض به عدم پرداخت سنوات ایام اشتغال خود در مقابل استانداری استان فارس دست به تجمع اعتراضی زدند.